петък, 13 юли 2012 г.

Позиция на Асоциацията на прокурорите в защита на съдия Тодорова
"ВСС уволни не един от най-грешните, а един от най-активните съдии", позиция на Асоциацията на прокурорите в България.

Във връзка с предизвикалото вълнение сред магистратите и широката общественост решение на Висшия съдебен съвет от 12.07.2012 г. да наложи на съдия Мирослава Тодорова – председател на Съюза на съдиите в България, най-тежкото предвидено по закон дисциплинарно наказание – уволнение, Управителният съвет на АПБ намира за свой неотменен ангажимент да заяви позицията си.

Без съмнение нарушаването на правилата в работата на всеки магистрат, особено когато е довело до препятстване възможността делото да се разгледа по същество от сезираната по-висока съдебна инстанция, заслужава да бъде предмет на дисциплинарно производство. Магистратите не са недосегаеми и неподвластни на формални правила. Те дължат на обществото отчетност и спазването на най-висок стандарт на законосъобразно поведение в работата си.

Справедливият финал на едно дисциплинарно производство обаче е този, който отчита всички релевантни обстоятелства и израз на последователна и предсказуема позиция на наказващия орган. От решението на ВСС се очаква да бъде съобразено с конкретната натовареност на магистрата и на органа на съдебна власт, с качеството на неговата работа, с практиката на ВАС по жалби срещу наложени дисциплинарни наказания, и – преди всичко – да предлага равна мяра за всички.

До момента ВСС не е изложил публично убедителни доводи в полза на налагането на най-тежкото дисциплинарно наказания на съдия Мирослава Тодорова. Според АПБ отсъстват и примери в досегашната дисциплинарна практика на ВСС, които да показват, че спрямо съдия Тодорова законът е приложен със същата строгост, с която са разглеждани други случаи на неспазване на сроковете за изготвяне на мотиви към съдебни актове. Това ни кара да мислим, че наложеното наказание е несъразмерно тежко. Изпълнението му би довело до това, съдебната система да се лиши от доказан професионалист, а магистратската гилдия да бъде напусната от ярък и влиятелен свой представител.

Познаваме съдия Мирослава Тодорова като председател на Съюза на съдиите в България. Не винаги сме били на еднакви позиции по важни въпроси на съдебната реформа, но нейните лишени от конформизъм и убедителни изяви в защита на независимостта съдебната система и разделението на властите са заслужили отдавна нашия респект.

Затова се чувстваме длъжни да споделим своята тревога и загриженост от това, че с решението си от 12.07.2012 г. ВСС е уволнил дисциплинарно не един от най-грешните, а един от най-активните по отношение на съдебната реформа съдии.

Няма коментари: